Behandeling

Wij maken veel gebruik van bewezen technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Hoe men denkt (cognitie) en hoe men doet (gedrag) bepaalt immers voor een groot deel hoe men zich voelt. (zie voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie de website van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie www.vgct.nl).
Maar wij kunnen en doen ook meer, bijvoorbeeld:

  • Directieve therapie (vaak kortdurend, pragmatisch, klachtgericht)
  • EMDR (bij traumatische ervaringen; zie voor meer info www.emdr.nl)
  • Partner-Relatietherapie (bij relatieproblemen)
  • Systeemtherapie (bij gezinsproblematiek en opvoedingsproblemen)
  • Cliëntgerichte Psychotherapie (inzichtgevende therapie)
  • Psychodynamisch georiënteerde psychotherapie (inzichtgevende therapie)
  • E-health (via modules van www.minddistrict.com)

In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Behandeling bestaat uit face-to-face gesprekken met uw behandelaar en kan daarnaast bestaan uit een e-health toepassing. In onze praktijk werken we met modules van Minddistrict.

Bij de behandeling is er een duidelijk onderscheid tussen behandeling in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ.

Psychologische hulp binnen de basis GGZ: is kortdurend (gemiddeld 5 tot 12 sessies). De behandeling is gericht op het verminderen en het leren omgaan met de klachten. De behandeldoelen worden gesteld vanuit aanmeldingsklachten en de hulpvraag. De behandelmethode hierbij is veelal cognitieve gedragstherapie, maar ook bovengenoemde behandelvormen zijn mogelijk.
Psychotherapie binnen de specialistische GGZ: duurt langer (meer dan 12 sessies). Bij gecompliceerde problematiek zal er ook aandacht zijn voor inzicht in eigen functioneren en voor de persoonlijkheid van de cliënt. Technieken die hierbij gebruikt kunnen worden zijn cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende therapie.

Een behandeltraject ziet er als volgt uit: u start met een screening door een regiebehandelaar. Naar aanleiding van deze screening wordt in overleg (met u en door middel van een multidisciplinair overleg) bepaald welke behandeling nodig is voor u en welke behandelaar bij u past. De opvolgende afspraak is een intake met uw behandelaar. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een behandelplan opgesteld die door u en de (regie)behandelaar wordt getekend en wordt er na uw toestemming een startbrief naar de huisarts gestuurd. Dit behandelplan is het uitgangspunt voor het vervolg van uw traject. In dit behandelplan wordt het type behandeling vermeld en de frequentie van de afspraken. Regelmatig worden evaluatiemomenten ingepland met uw (regie)behandelaar. Aan het eind van het traject wordt een eindbrief naar uw huisarts gestuurd waarin het resultaat van het traject wordt vermeld.

We maken gebruik van diverse kwaliteitsstandaarden, deze kunt u vinden op www.ggzstandaarden.nl. Voorbeelden hiervan zijn de Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen en de Zorgstandaard Depressieve stoornissen. U kunt ook de website www.thuisarts.nl bekijken, hier staat eveneens informatie over standaarden.

Vragenlijsten

Wij gebruiken de volgende vragenlijst standaard om een indruk te krijgen van de ernst van uw klachten: BSI. Deze vragenlijst wordt voor het eerste gesprek per mail aan u verzonden via TelePsy. Bij afsluiting van de behandeling krijgt u deze vragenlijst nogmaals toegestuurd.

Daarnaast worden er soms andere vragenlijsten voor specifieke klachten afgenomen.

Ook krijgt u bij afronding van de behandeling een vragenlijst die meet hoe tevreden u was over de behandeling en het contact met uw behandelaar. Wij gebruiken hiervoor de CQI. Over de periode januari t/m december 2018 zijn we beoordeeld met een 8. Hier zijn we erg trots op. Alle feedback is welkom. Mocht u tips hebben, horen wij dat graag.

Contact verwijzer/huisarts

Bij aanmelding voor behandeling kan er vooroverleg zijn. Dit kan op initiatief van de huisarts/verwijzer of op initiatief van de psycholoog. Na intake wordt met uw toestemming een bericht aan uw verwijzer gestuurd, waarin genoemd staat welke diagnose we hebben vastgesteld en wat ons advies voor het vervolg is. Ook is het na afsluiten van behandeling gebruikelijk de verwijzer een bericht te sturen, zodat de verwijzer weet dat de behandeling bij ons gestopt is. Tussentijds kan er overleg gepleegd worden met uw verwijzer of een andere behandelaar wanneer dat nodig is.

Bereikbaarheid

De psychologen/psychotherapeuten van PKP B.V. zijn niet bereikbaar buiten de genoemde openingstijden. Mocht u in een moeilijke fase verkeren dan zal uw behandelaar samen met u speciale afspraken maken (een crisisplan). Als dat niet voldoende blijkt en u raakt toch in crisis, dan kunt u het beste contact opnemen met de (dienstdoende) huisarts. Samen met u zal dan bekeken worden wat op dat moment nodig is voor u.